Gezond & ethisch sporten

In 2013 heeft de Vlaamse Regering het decreet “gezond en ethisch sporten” (GES) afgekondigd waarbij sportfederaties een leidraad krijgen en gestimuleerd worden om deze 2 belangrijke pijlers op te nemen in hun werking. Ook de VTDL heeft een aantal elementen om het gezond & ethisch sportbeleid binnen triatlon & multisport te onderbouwen. Hieronder een opsomming van enkele componenten die bijdragen tot dit GES-beleid.

  • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek: de VTDL maakt de keuze om haar competitieve leden (wedstrijdlicentie) om de 4 jaar sportmedisch te laten keuren door een arts. Vanaf het jaar dat men 40 wordt of ouder, moet dit om de 2 jaar herhaald worden. Klik hier voor meer info.
  • Leeftijdsgrenzen: voor de competitie zijn er leeftijdscategorieën met maximum wedstrijdafstanden (meer info in appendix A van de Sportreglementen). Daarnaast heeft de VTDL een raamplan als algemene leidraad voor de carrièreopbouw van een triatleet, waarbij de optimale ontwikkeling wordt besproken, dus ook met respect voor de eigenheid van het opgroeiende kind.
  • Sportspecifieke risico's: binnen triatlon & multisport kan er soms sprake zijn van een acuut letsel (bijv. valpartij tijdens training) maar vooral overbelasting komt frequent voor. Ter preventie is er de sportmedische keuring en tegelijkertijd komt letselpreventie uitgebreid aan bod in de trainerscursussen, zowel naar breedtesport als topsport.
  • Informeren: op regelmatige basis worden de leden (bij kinderen ook de ouders) geïnformeerd over gezond sporten en de preventie van sportspecifieke risico's. Dit gebeurt via de website, nieuwsbrieven of ledenmagazine.
  • Medische commissie: adviseert de VTDL binnen haar medisch & gezond sporten beleid, in deze commissie zetelen ook enkele sportartsen.
www.ethischsporten.be