Gezond & ethisch sporten

In 2013 heeft de Vlaamse Regering het decreet “gezond en ethisch sporten” (GES) afgekondigd waarbij sportfederaties een leidraad krijgen en gestimuleerd worden om deze 2 belangrijke pijlers op te nemen in hun werking. Ook Triatlon Vlaanderen heeft een aantal elementen om het gezond & ethisch sportbeleid binnen triatlon en multisport te onderbouwen. Hieronder een opsomming van enkele componenten die bijdragen tot dit GES-beleid.

 • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek: Triatlon Vlaanderen maakt de keuze om haar competitieve leden (wedstrijdlicentie) om de 4 jaar sportmedisch te laten keuren door een arts. Vanaf het jaar dat men 40 wordt of ouder, moet dit om de 2 jaar herhaald worden. Klik hier voor meer info.
 • Leeftijdsgrenzen: voor de competitie zijn er leeftijdscategorieën met maximum wedstrijdafstanden (meer info in appendix A van de Sportreglementen). Daarnaast heeft Triatlon Vlaanderen een raamplan als algemene leidraad voor de carrièreopbouw van een triatleet, waarbij de optimale ontwikkeling wordt besproken, dus ook met respect voor de eigenheid van het opgroeiende kind.
 • Sportspecifieke risico's: binnen triatlon & multisport kan er soms sprake zijn van een acuut letsel (bijv. valpartij tijdens training) maar vooral overbelasting komt frequent voor. Ter preventie is er de sportmedische keuring en tegelijkertijd komt letselpreventie uitgebreid aan bod in de trainerscursussen, zowel naar breedtesport als topsport.
 • Informeren: op regelmatige basis worden de leden (bij kinderen ook de ouders) geïnformeerd over gezond sporten en de preventie van sportspecifieke risico's. Dit gebeurt via de website, nieuwsbrieven of ledenmagazine.
 • Medische commissie: adviseert Triatlon Vlaanderen binnen haar medisch & gezond sporten beleid, in deze commissie zetelen ook enkele sportartsen.
 • Fairplay: niet enkel op 10 meter afstand blijven tijdens non-draftingwedstrijden, er zijn meerdere aspecten die bijdragen tot de fairplay binnen onze sport. Lees meer
 • Technical Officials: een perfect georganiseerde wedstrijd met atleten die zich fair en veilig gedragen, een ultieme droom waarbij geen officials nodig zijn. De realiteit is anders maar om toch te streven naar die ultieme droom, zijn er geëngageerde vrijwilligers (vaak ex-atleten) die zich willen inzetten voor de atleten en organisaties. Lees meer
 • Doping: Triatlon Vlaanderen en Belgian Triathlon onderschrijven de WADA-code en zetten zich samen met de atleten, coaches, clubs en organisatoren in ter bestrijding en preventie van doping in de sport. Informeer je over dopingcontroles, geneesmiddelen, voedingssupplementen, ... via www.dopinglijn.be 
 • Gedragscode: al ben je topsporter, competitieve of recreatieve sporter, trainer, official, ouder,  supporter, ... we moeten allen zorg dragen voor de integriteit van het individu. Om "goed gedrag" te stimuleren heeft Triatlon Vlaanderen een ethische code opgesteld om hierin te ondersteunen. Clubs worden aangemoedigd om deze over te nemen in hun huishoudelijk reglement en toe te zien op de naleving ervan.
 • Panathlonverklaring over de Rechten van het Kind in de Sport: Triatlon Vlaanderen ondertekende de Panathlonverklaring en hiermee gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
 • Transgenders: atleten kunnen na een geslachtsverandering deelnemen aan wedstrijden binnen een nieuwe categorie maar dienen hiervoor te voldoen aan de IOC- & WADA criteria. Het verzoek om deel te nemen moet minstens 30 dagen voor de wedstrijd ingediend worden bij de Medische Commissie van Triatlon Vlaanderen, LBFTD of Belgian Triathlon.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag: wat kan je doen als je hiermee geconfronteerd wordt? Ook voor sportclubs is er een tool ontwikkeld (sport met grenzen - aan de slag met het vlaggensysteem) waardoor men kan anticiperen op het voorkomen van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag.
 • Time Out tegen Pesten: de Vlaamse sportsector zet in het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze visie en vragen mee om een Time Out tegen Pesten.
 • Fysiek en psychisch geweld: om een veilig sportklimaat uit te bouwen, is het van belang om steeds over de integriteit van elke betrokkene te waken en zijn of haar integriteit te respecteren. Soms wordt deze overschreden. Hiervoor kan men terecht bij de hulplijn 1712 (of via de facebooklink).
 • Voor meer info over ethische thema's kan men ook steeds terecht bij het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES): www.ethischsporten.be
Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? Voel je je mentaal of fysiek misbruikt? Merk je tijdens de sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

PRAAT er over!

Je kan met jouw problemen terecht bij de vertrouwenspersonen van jouw club of bij de vertrouwenspersoon van Triatlon Vlaanderen.

Sofie Dely – meldpunt@triatlon.vlaanderen

Wij nemen elke klacht ernstig en behandelen ze met de nodige discretie.